Skip to Content

Ny avtale om innsamling

Forside - Aktuelt

Vesar har inngått avtale med Norsk Gjenvinning om innsamling av husholdningsavfall.

Etter en vurdering opp mot tildelingskriteriene miljø, kvalitet og pris ble ny avtale om innsamling signert 21. mars med Norsk Gjenvinning. Innsamlingen vil også i kommende periode foregå med renovasjonsbiler på klimavennlig biogass.

Tre gode tilbud

- Vi har fått inn tre gode tilbud fra solide aktører i bransjen, sier Bjørn Erik Rui som er utviklingssjef i Vesar.

Etter en grundig prosess med dialogmøter med aktørene i bransjen, og til slutt en anbudsrunde, er det gledelig å se at markedet fungerer godt og at det har vært god konkurranse i denne runde.

 

Miljø, kvalitet og pris

Det har blitt stilt strenge krav i den nye konkurransen, for å sikre at man får leverandører med økonomisk og finansiell kapasitet, samt erfaring fra liknende oppdrag. Tilbudene har blitt evaluert etter tildelingskriteriene miljø, kvalitet og pris.

Fokus på økt materialgjenvinning - og gode miljøløsninger

Norsk Gjenvinning Renovasjon AS starter opp 20.02.19, med innsamling av husholdningsavfall i kommunene Horten, Holmestrand, Tønsberg, Re og Færder kommuner. Kontrakten har en varighet på 5 ½ år.

Vesar har i dag avtale med Ragn Sells, og det er deres underleverandør Retur AS som utfører avfallsinnsamlingen i de overnevnte kommunene. Med bakgrunn i den korte kontraktsperioden med Ragn Sells ble det besluttet at det i denne nye kontrakten skulle stilles krav om overtakelse av ansatte, ref. reglene om virksomhetsoverdragelse. På denne måten har de ansatte fått forutsigbarhet, og man sikrer at de dyktige og erfarne renovatørene får mulighet til å bli med videre. 

Norsk Gjenvinning

  • Norges største leverandør av miljø- og gjenvinningstjenester
  • Totalleverandør av renovasjonstjenester i det kommunale markedet
  • Har mer enn 50 renovasjonskontrakter i Norge
  • Fremstår som en ledende aktør på dette området
  • Har også flere kontrakter innenfor dette området i Sverige
Blant de beste i landet 

- Vi ser frem til et spennende samarbeid med Norsk Gjenvinning, med et felles mål om å øke materialgjenvinningen av avfallet som kildesorteres hos kundene våre, forteller Rui.

Vestfoldingene er blant de beste i landet til å kildesortere, og ønsker å gjøre en god sorteringsjobb. Ved å tilrettelegge med gode løsninger og god kvalitet på tjenesten, ligger forholdene godt til rette for at vi sammen skal fortsette det viktige miljøarbeidet i fylket.


 

Back to top