Skip to Content

Om Vesar

Forside - Forside

Vestfold Avfall og Ressurs AS (Vesar) er et selskap som er eid av kommunene Horten, Holmestrand, Larvik, Færder, Sandefjord og Tønsberg. Selskapets hovedoppgave er tjenester knyttet til husholdningsrenovasjon på vegne av eierkommunene.

 

Vesar håndterer avfallsinnsamlingen for husstandene på vegne av de fleste eierkommunene, og har ansvaret for behandlingen av avfallet etter at det har blitt samlet inn for alle eierkommunene. Vesar drifter fem gjenvinningsstasjoner og i overkant av 20 miljøstasjoner.

Vesar er et rent bestillerselskap, og har alle tjenester ute på anbud. På denne måten sikrer vi best mulig tjenester, med god kvalitet og gode miljøløsninger, til best mulig pris. Vesar eier ingen maskiner, bygg eller anlegg. Selskapet drives etter selvkostprinsippet, og får kun dekket sine faktiske kostnader. Kostnadene fordeles mellom kommunene etter hvilke tjenester selskapet utfører for den enkelte kommune.

Det er kommunen som vedtar renovasjonsforskriften og renovasjonsgebyret i den enkelte kommune. Det er også kommunen som sender ut faktura for renovasjonsgebyret og andre kommunale gebyrer til innbyggerne.

I Sandefjord har Vesar kun ansvar for mottak av innsamlet avfall og for drift av miljøstasjonene.  I Larvik er det kommunen som selv har ansvaret for innsamling, mens de øvrige oppgaver er overført til Vesar. De øvrige fem kommuner har overført alt som har med renovasjon å gjøre til Vesar.

Andreas Gillund er daglig leder.
Bjørn Erik Rui er assisterende daglig leder.

Vesar er inndelt i tre avdelinger, utvikling, drift og kundeservice og kommunikasjon:

Utvikling
Bjørn Erik Rui er utviklingssjef, og er avdelingsleder for denne avdelingen.
Terje Kirkeng er prosjekt- og utviklingsansvarlig.
Kristine Bjordal er trainee innenfor sirkulær økonomi.

Drift og kundeservice
Tore Nissen Nygård er drift- og kontrakssjef, og er avdelingsleder for denne avdelingen.
Kristina Mørk Jacobsen er kontraktsansvarlig.
Heidi Haugland Jensen er driftsassistent, og følger opp leverandører og tjenestene som utføres.
Nils Fossen, Gry Mette Gunnerød og Lena Henriksen er kundebehandlere.

Kommunikasjon
Kaia E. R. Lind er kommunikasjonssjef.
Rebekka A. Eng Bredesen er kommunikasjonsrådgiver.
Mariann Hegg er driftsansvarlig for Kunnskaps- og opplevelsessenteret.
Line Fosnes er trainee innenfor sirkulær økonomi, med hovedoppgaver knyttet til kunnskaps- og opplevelsessenteret.

Stabsfunksjon:
Tore Nissen Nygård er økonomisjef.
Unni Hansen er regnskapsansvarlig.

Øverste myndighet i Vesar er generalforsamlingen. Generalforsamlingen består av en representant fra hver av eierkommunene. Formelt sett er det ordfører som kan representere eierskapet.

Eierne har ulikt antall stemmer i generalforsamlingen. Stemmetallet, eller antall aksjer, ble fordelt mellom eierne etter folketallet i eierkommunene ved etableringen av selskapet i 1997. Generalforsamlingen velger styre, valgkomité etc.

Vedtekter

 

Valgkomité: År
Ordfører i Horten 3 år
Ordfører i Sandefjord 2 år
Ordfører i Larvik 1 år

Styret består av 7 medlemmer. Styrets medlemmene representerer ikke noen særskilt eier, men seg selv, og de står personlig ansvarlige for de beslutninger de medvirker til. Styremedlemmene velges for to år, styrets leder velges for ett år. Det er generalforsamling som velger styrets leder og medlemmer. Styret ansetter daglig leder.

 

Vesars styre for perioden 2020 til 2021: 
Navn Tittel
Per Ole Bing-Jacobsen leder
Runar Andre Larsen nestleder
Anne Gulvik Holmsen  
Morten Istre  
Anne Margrethe Lindseth  
Knut Christian Høvik  
Margareth Horn  

 

Varamedlemmer styret  
Karin Helene Engmark 1. varamedlem
Jorunn C. Ekeid 2. varamedlem
Arve Høiberg 3. varamedlem

 

Valgkomité: År
Ordfører i Horten 3 år
Ordfører i Sandefjord 2 år
Ordfører i Larvik 1 år

Vi har utarbeidet en stratiegiplan, som blant annet omfatter hovedmål for perioden 2016-2020. Målet er at vi skal oppnå 70% materialgjenvinning innen 2020. 

Vår visjon: Vesar - nøkkelen til vårt fornybare samfunn

Våre verdier:
Visjonære - vi er fremtidsrettet og nyskapende
Engasjerte - vi brenner for miljøet
Samfunnsnyttige - vi forvalter innbyggernes ressurser på beste måte
Ansvarlige - vi når våre mål med nøyaktighet og integritet
Rause - vi er inkluderende, deler og bygger kompetanse med alle.

Strategiplan for Vesar 2016-2020
Strategiplan for Vesar 2012-2016

 

Back to top